31/08/2017 atchari.wa

วิศวกรไฟฟ้า

Responsibilities :

ขอบข่ายความรับผิดชอบหลัก

Design :

ตรวจสอบมาตรฐาน ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับจาก Outsource
สามารถเข้าใจและกำหนดมาตรฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินงานที่ได้รับมอบหมาย
ตรวจสอบและทราบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับมอบหมา
ทำงานตามข้อกำหนดของผู้ว่าจ้าง เพื่อให้ได้โครงสร้างที่สอดคล้องกับสถาปัตย์ หรืองานที่เกี่ยวข้อง
สามารถควบคุมงบประมาณหรือประเมินค่าก่อสร้างได้เหมาะสมกับความต้องการของเจ้าของงาน
ติดตามเร่งรัด ข้อมูลเพื่อการออกแบบจากผู้เกี่ยวข้อง

จัดทำแบบ :

ตรวจสอบความถูกต้องของแบบเป็นไปตามที่ออกแบบ
ตรวจสอบ จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น รายการประกอบแบบ

การแก้ปัญหา :

สามารถประเมิน และสรุปปัญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งเสนอแนะ หรือแนวทางแก้ไขและแจ้งต่อผู้บังคับบัญชา
สามารถจัดทำแผนงานในส่วนที่ได้รับมอบหมายที่ได้สอดคล้องแผนงานหลัก และจัดสรรเวลาได้อย่างเหมาะสม
สามารถสรุปควบคุมงานที่ได้รับมอบหมาย และรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา

Team work :

สามารถทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุผลขององค์กร
สามารถประสานงานในกลุ่มงานที่ได้รับมอบหมาย

งานโครงการ :

ต้องควบคุมดูแลงบประมาณค่าใช้จ่ายต่างๆสำหรับโครงการที่รับผิดชอบอย่างเหมาะสม
ถ่ายทอดความรู้เทคนิคด้านงานที่ได้รับมอบหมาย แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ใน การปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกำหนด และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

Qualifications :

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 25 – 35 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 3 – 5 ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม :

ประสานงานกับวิศวกรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความชัดเจน เพื่อการออกแบบหรือติดตั้งแล้วเสร็จ ตามกำหนดเวลาการส่งมอบงานและคุณภาพถูกต้อง

Job Location : บางปะกง ฉะเชิงเทรา

ข้อกำหนดการกรอกใบสมัคร
1.ผู้สมัครยืนยันว่า ข้อมูลที่กรอกและเอกสารแนบเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นเท็จ
2.เอกสารแนบต้องเป็นไฟล์ PDF ที่ประกอบด้วย
2.1 resume
2.2 สำเนาบัตรประชาชน
2.3 สำเนาทะเบียนบ้าน
2.4 สำเนาวุฒิการศึกษา
2.5 หากเป็นชายให้แนบเอกสารแสดงการพ้นภาระทางทหาร
2.6 เอกสารรับรองการฝึกอบรมหรือเกียรติบัตร
3.เอกสารแนบแนะนำเป็นไฟล์ .PDF ไฟล์เดียวขนาดรวมกันไม่เกิน 3.0 MB

หากสนใจสมัครกรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

Apply Online

aol_required_fields_notice